Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024: Đọc Hiểu Bảng Minh Họa (Phần 3)

Đọc hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024 - Phần 3

Chào bạn. Đây là bài cuối cùng về chủ đề đọc Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Bộ Đôi Tài Sản 2.0 của FWD. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Minh họa quyền lợi bảo hiểm. Qua bảng này, bạn sẽ biết được: Trong trường hợp bạn chưa biết, ở chủ đề này, … Read more

Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024: Đọc Hiểu Bảng Minh Họa (Phần 2)

Đọc hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024 - Phần 2

Chào bạn. Đây là bài viết thứ hai về Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Bộ Đôi Tài Sản 2.0 của FWD. Với chủ đề này, mình sẽ lần lượt phân tích ba phần chính ở trong bảng minh họa sản phẩm. Bao gồm: Trong bài hôm nay chúng ta sẽ nói về việc phân bổ … Read more

Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024: Đọc Hiểu Bảng Minh Họa (Phần 1)

Đọc hiểu bảng minh họa bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024 - Phần 1

Chào bạn. Đây là bài viết đầu tiên về chủ đề Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Bộ Đôi Tài Sản 2.0 của FWD. Trong chủ đề này, mình sẽ lần lượt nói về ba phần chính có trong bảng minh họa sản phẩm. Bao gồm: Mình tin là những bài viết này sẽ giúp bạn … Read more

(Excel) Dòng Tiền Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024

File Excel Tính Toán Dòng Tiền Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024

1. File dòng tiền Bộ Đôi Tài Sản 2.0 này có thể làm gì? Bảng excel này giúp bạn làm được những việc sau: 1.1. Xem được dòng tiền ở các mức tỷ suất cao-thấp như bảng minh họa hợp đồng 1.2. Tính toán dòng tiền tự động khi thay đổi các yếu tố liên … Read more